สุขภาพและกีฬา

ทำความรู้จักกับ “ระยะเวลารอคอย”

waiting-period-1.webp

ระยะเวลารอคอยของประกันโรคร้ายแรง

หากเป็นโรคเรื้อรังที่ใช้เวลาในการรักษาและค่ารักษาสูงเช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดสมอง ประกันโรคร้ายแรงจะมีระยะเวลารอคอย 90 วันนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ส่วนรายละเอียดว่าโรคอะไรคุ้มครองบ้าง โรคนั้นมีระยะเวลารอคอยเท่าไร ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันนั้นๆ ด้วย โดยอ่านเพิ่มเติมได้จากเล่มกรมธรรม์ หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่บริษัทประกันหรือเจ้าหน้าที่ของธนาคาร

 

มาถึงตรงนี้ ลองหยิบเล่มกรมธรรม์มาเปิดอ่านกันสักนิดเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองโดยมี 4 จุดสำคัญหลักๆ ที่คุณควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คลิก
waiting-period-2.webp

หากเสียชีวิตในช่วงระยะเวลารอคอย

ประกันโรคร้ายแรงที่คุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณี (รวมโรคร้ายแรงด้วย) หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในช่วงระยะเวลารอคอยด้วยโรคร้ายแรง บริษัทประกันจะทำการตรวจสอบประวัติการรักษาโรคหากค้นพบว่าไม่เคยตรวจวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรงมาก่อน บริษัทประกันจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์ แต่จะไม่มีการจ่ายผลประโยชน์ในกรณีเคลมโรคร้ายแรง ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าเคยมีประวัติการรักษาหรือตรวจพบโรคร้ายแรงมาก่อนทำประกัน บริษัทประกันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยและคืนค่าเบี้ยฯ ที่จ่ายมาแล้วทั้งหมดเท่านั้น

 

หากคนในครอบครัวเสียชีวิตแต่ญาติไม่รู้ว่าทำประกันไว้ที่ไหนบ้าง

สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบการทำประกันชีวิตได้ โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมคือ สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของญาติ เพื่อติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จากนั้นให้ติดต่อบริษัทประกันภายใน 14 วันนับตั้งแต่เสียชีวิต หรือ 7 วันนับตั้งแต่ทราบ

 

นอกจาก “ระยะเวลารอคอย” แล้ว ยังมีอีกหลายระยะในเล่มกรมธรรม์ ชอบความเคลียร์ชัด ตามไปอ่านที่นี่ คลิก

ระยะเวลารอคอยคำนี้มักพบใน ประกันสุขภาพ และประกันโรคร้ายแรง อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ว่า คือ ระยะเวลาที่ประกันยังไม่เริ่มความคุ้มครอง ถึงแม้จะเจ็บป่วยโรคที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ก็จะไม่สามารถเคลมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ สรุปได้ง่ายๆ ว่า บริษัทประกัน “รอ” ดูว่าคุณ “ป่วย” เป็นโรค “ก่อนทำประกัน” หรือไม่นั่นเอง

ทำไมประกันแต่ละประเภทมีระยะเวลารอคอยไม่เท่ากัน

ระยะเวลารอคอย หรือ ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ระยะเวลาฟักตัว หรือระยะเวลาในการแสดงอาการของโรค สำหรับประกันสุขภาพโรคทั่วไป ประกันสุขภาพ และประกันชดเชยรายได้ มักจะมีระยะเวลารอคอย 30 วันนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือแล้วแต่แบบประกัน

แชร์