ประกาศ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเอฟดับบลิวดี! กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างด้วยความระมัดระวัง การที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้รวมถึงหน้าเว็บไซต์ใดๆ ท่านกำลังเข้าผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ปรากฏด้านล่าง หากท่านไม่ต้องการตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง กรุณาหยุดการเข้าเว๊ปไซด์ในขณะนี้

ลิขสิทธิ์: สงวนลิขสิทธิ์

เนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “เอฟดับบลิวดี”) เว้นแต่จะมีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนเว็บไซต์นี้

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมด ตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมายบริการ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายที่ได้รับความคุ้มครอง และห้ามผู้ใช้เว็บไซต์ใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอฟดับบลิวดี หรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ และไม่สามารถดัดแปลง ทำขึ้นใหม่ นำไปจัดเก็บในระบบที่มีการกู้คืนได้ ส่งผ่าน (ไมว่าในรูปแบบหรือด้วยวิธีการใดๆ) คัดลอก จำหน่าย ใช้สำหรับสร้างงานดัดแปลง หรือใช้ในทางอื่นๆ ในทางการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเอฟดับบลิวดี

การใช้ข้อมูลและเนื้อหา

ข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและคำบรรยายที่ปรากฏ) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ผลิตภัณฑ์และบริการที่อ้างถึงบนเว็บไซต์นี้ เป็นการนำเสนอภายในประเทศที่เอฟดับบลิวดีสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์เหล่านี้มิได้มุ่งหวังเพื่อการใช้โดยบุคคลที่อยู่หรืออาศัยในประเทศที่มีการจำกัดในเนื้อหาของเรา บุคคลที่เข้าถึงหน้าเว็บไซต์ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง

หน้าเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่บุคคลใดๆ ในประเทศที่การเสนอขายนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศนั้นๆ

บุคคลที่เข้าถึงหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ควรได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม เพื่อให้ตรงกับความต้องการในผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทนั้นๆ ตามที่ได้ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์

ไม่มีการรับประกัน

ข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ รวมถึง ตัวอักษร ภาพกราฟฟิก ลิงค์เชื่อมโยง หรือสิ่งอื่นๆ มีขึ้นบนพื้นฐานตามที่เป็นอยู่หรือตามที่มีอยู่ เอฟดับบลิวดี ไม่รับประกันความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลและเนื้อหา ข้อมูลและเนื้อหานี้ มิได้ทำให้เกิดการรับประกันประเภทสินค้า ความบกพร่องของสินค้า ความถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะโดยปริยายหรือชัดแจ้ง หรือตามกฎหมาย รวมถึงการไม่รับประกันการไม่ละเมิดของบุคคลภายนอก และไม่รับประกันการติดไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์

การจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดๆ เอฟดับบลิวดี ไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายที่เกิดจากความไม่ได้ตั้งใจ หรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หรือจากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือจากการที่บุคคลใดๆ ขาดความสามารถในการใช้ หรือที่เกี่ยวข้องกับการที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ มีข้อผิดพลาด ละเว้น หยุดชะงัก มีข้อบกพร่อง มีความล่าช้าในการปฏิบัติการหรือมีความล่าช้าในการส่ง ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความล้มเหลวของระบบ แม้ว่าเอฟดับบลิวดี หรือตัวแทนของเอฟดับบลิวดี จะได้รับคำแนะนำว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น สำหรับไฮเปอร์ลิงค์เชื่อมโยงไปแหล่งอินเตอร์เน็ตอื่น ท่านจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้เอง เนื่องจากเอฟดับบลิวดี ไม่ได้มีการตรวจสอบ ยืนยัน ดูแล หรือสนับสนุนไฮเปอร์ลิงค์เชื่อมโยงนั้น

การกรอกข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดที่ได้กรอกให้กับเอฟดับบลิวดี ผ่านทางเว็บไซต์นี้จะถือว่าและคงไว้เป็นทรัพย์สินของเอฟดับบลิวดี และเอฟดับบลิวดี มีอิสระที่จะใช้ความคิด แนวคิด ความรู้ทักษะ หรือความรู้ความชำนาญที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ให้ไว้กับเอฟดับบลิวดี ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม เอฟดับบลิวดี ไม่มีหน้าที่ในการรักษาความลับในข้อมูลที่กรอกไว้ เว้นแต่ได้มีการตกลงกับเอฟดับบลิวดี โดยมีความสัมพันธ์เป็นลูกค้าโดยตรงหรือตามที่ได้มีการตกลงอย่างอื่นเป็นพิเศษ หรือตามที่กฎหมายได้กำหนด

การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต

ไม่มีการรับประกันความปลอดภัยของข้อความที่ส่งผ่านบนอินเตอร์เน็ต เอฟดับบลิวดีจะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ หากผู้ใช้เหล่านั้นได้ส่งข้อความไปที่เอฟดับบลิวดี หรือหากเอฟดับบลิวดี ได้ส่งข้อความไปที่ผู้ใช้เหล่านั้นตามที่ร้องขอผ่านอินเตอร์เน็ต เอฟดับบลิวดีจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับค่าเสียหายโดยตรง โดยอ้อม จำเพาะ หรือที่สืบเนื่องจากการผิดสัญญา อันเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้

การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตอาจมีการติดขัด มีปัญหาในการส่ง มีความล่าช้าในการส่ง อันเนื่องมาจากจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือความไม่ถูกต้องของการส่งข้อมูลอันเนื่องมาจากลักษณะทั่วไปของอินเตอร์เน็ตหรือโดยประการอื่น

หลักการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เอฟดับบลิวดีจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ เว้นแต่ว่าได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านจะมีการบันทึกในส่วนของโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ของอีเมล์ของท่านและหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลอันเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และข้อมูลสถิติทั่วๆ ไปของการใช้เว็บไซต์

เอฟดับบลิวดี ได้ผูกพันที่จะดำเนินการและปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเอฟดับบลิวดี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fwd.com.th/en/personal-data-protection-principle/