เรียกร้องสินไหม โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วยการเข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

ให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วยการเข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

ขั้นตอนการใช้ สิทธิเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

สะดวกและง่าย เพียงคุณแสดงบัตรประชาชนที่ โรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่าย ก็สามารถรับการรักษาได้ทันที โดยเอฟดับบลิวดีจะเป็นผู้ชำระค่ารักษาแทน
 1. แสดงบัตรประชาชน พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มของโรงพยาบาล *หากไม่สะดวกยื่นบัตรประชาชน สามารถใช้บัตรนักเรียน/นักศึกษา หรือเอกสารอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐและยังไม่หมดอายุแทน
 2. เมื่อจะออกจากโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลจะสรุปรายการค่าใช้จ่ายให้คุณรับทราบ เพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามความคุ้มครองและข้อกำหนดตามที่ตกลง ซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ของคุณ ในกรณีที่มีค่ารักษาส่วนเกินจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ โรงพยาบาลจะเรียกชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากคุณโดยตรงในฐานะผู้ถือกรมธรรม์

หมายเหตุ:

 1. กรุณาแสดงบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ทุกครั้งที่คุณ (หรือผู้ประกันตน) เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล หากไม่เช่นนั้นแล้ว คุณจะต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า และยื่นเรียกร้องค่าสินไหมในภายหลัง ต้องการดูรายละเอียด ไปที่ หน้าเรียกร้องสินไหมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 2. เราพิจารณาการเรียกร้องสินไหมกรณีอุบัติเหตุ หลังจากที่เราได้รับเอกสารค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษา
 3. โดยปกติ โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษาจากบริษัทภายในสองเดือน ในกรณีที่คุณหรือผู้ถือกรมธรรม์ประสงค์ให้บริษัทชำระค่าใช้จ่ายตามคำขอเคลมอุบัติเหตุ (ประเภท AI) ก่อนรอบการชำระตามปกติ คุณหรือผู้ถือกรมธรรม์ต้องส่งคำขอเคลมพร้อมใบรับรองแพทย์มาที่บริษัทโดยตรง
 1. แสดงบัตรประชาชน พร้อมกับกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อในแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลกำหนดให้ โดยสามารถดูรายละเอียดที่กำหนดไว้นี้ได้ในส่วนที่ 1 สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ (แบบฟอร์มการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน Health Care พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ) *หากไม่สะดวกยื่นบัตรประชาชน สามารถใช้บัตรนักเรียน/นักศึกษา หรือเอกสารอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐและยังไม่หมดอายุแทน
 2. หลังจากพบแพทย์แล้ว หากคุณจำเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะประสานมาที่ฝ่ายสินไหมของบริษัท เพื่อขออนุมัติกรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยใช้บัตรเอฟดับบลิวดี การ์ด หรือบัตรประชาชน ในกรณีที่คำขอที่ได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับการรักษาโดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่าย (ภายใต้เงื่อนไข หากมี) อย่างไรก็ตาม ในกรณีอาการป่วยวิกฤต จากอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน คุณจะได้รับการรักษาทันที โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายสินไหมของบริษัทก่อน หลังจากนั้น โรงพยาบาลจะประสานมาที่ฝ่ายสินไหมของบริษัท เพื่อดำเนินเรื่องการเคลมต่อไปเอง
 3. เมื่อจะออกจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะแจ้งค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในให้ฝ่ายสินไหมของบริษัทรับทราบ โดยค่าใช้จ่ายจะต้องเป็นไปตามความคุ้มครองและข้อกำหนดตามกรมธรรม์ของคุณ ในกรณีที่มีค่ารักษาส่วนเกินจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์ โรงพยาบาลจะเรียกชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากคุณโดยตรง ในฐานะผู้เอากรมธรรม์
 4. หากคุณซื้อกรมธรรม์ประเภทอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น เงินชดเชยตามจำนวนวันที่ผู้เอาประกันต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (HB) หรือเงินชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (AI) หลังจากคุณออกจากโรงพยาบาลแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยคุณไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารใดมาให้ฝ่ายสินไหมของบริษัท ยกเว้นบางกรณี ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบภายหลัง

หมายเหตุ:

 1. หากภายหลัง เราตรวจพบว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนั้นอยู่นอกเหนือเงื่อนไขตามกรมธรรม์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น แม้ว่าเราจะได้ทำการอนุมัติไปแล้วก็ตาม
 2. หากคุณจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลในเครือข่าย โดยไม่ใช้บัตรเอฟดับบลิวดี การ์ด หรือบัตรประชาชน คุณสามารถส่งเอกสารมาที่ฝ่ายสินไหม เพื่อขอเบิกค่ารักษาที่ชำระไปแล้วคืนได้ ตามขั้นตอนการเคลม โดยปกติ

คำถามที่พบบ่อย

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหม

แชตกับฟี่

แชตบอตของเราพร้อมหาคำตอบให้คุณอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเรื่องอะไร หากคุณต้องการความช่วยเหลือ แชตกับฟี่ได้เลย (หากเกินกำลังแชตบอต ฟี่จะเสนอตัวช่วยที่เหมาะสมให้)