ยื่นคำขอออนไลน์หรือค้นหาแบบฟอร์มที่คุณต้องการ

ยื่นคำขอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ไม่ต้องพิมพ์เอกสาร ไม่ต้องส่งไปรษณีย์

และยังมีบริการออนไลน์อื่นๆ ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

บริการลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์
บริการลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์

หากคุณไม่สะดวกยื่นคำขอออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั้งหมดได้ที่นี่

ใบคำร้องขอเอาประกันชีวิต แบบมีคำถามสุขภาพ

ใบคำร้องขอเอาประกันชีวิต แบบมีคำถามสุขภาพ

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมชดเชย

แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม สำหรับผู้เอาประกันภัยหรือผู้ชำระเบี้ย

หนังสือยิมยอมและมอบอำนาจ

การรับรองสถานะและคำยินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ของประเทศสหรัฐอเมริกา (บุคคลธรรมดา)

การรับรองสถานะและคำยินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ของประเทศสหรัฐอเมริกา (นิติบุคคล)

แบบฟอร์มการตรวจร่างกายโดยแพทย์

แบบฟอร์มชำระเบี้ยประกันชีวิตประเภทยูนิตลิงค์ (กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์)

หนังสือยินยอมชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ

หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎหมาย

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพสำหรับบิดา-มารดา

แบบฟอร์มขอออกเช็คฉบับใหม่

คู่มือการใช้งานระบบบริการลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (FWD Link)

หนังสือขอกู้เงินตามกรมธรรม์ (กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์หรือตัวแทนเดิม)

ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง และใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์

สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต / ตัวแทนของเอฟดับบลิวดี และช่องทางอื่นๆ

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิและประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยสำหรับนิติบุคคล

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิและประโยชน์แห่งสัญญาประกันภัยสำหรับบุคคลธรรมดา

ใบคำขอเวนคืนและเปลี่ยนสถานะกรมธรรม์

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน

ใบคําร้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ใบคำร้องขอดำเนินการสำหรับกรมธรรมประกันชีวิตประเภทยูนิตลิงค์ (กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์)

คำร้องขอแก้ไขใบคำขอเอาประกันชีวิต (ข้อมูลการลงทุน) กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 

แบบฟอร์มชำระเบี้ยประกันชีวิตประเภทยูนิตลิงค์ (กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์)

แบบยอมรับความเสี่ยงกองทุน

สัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุน

ใบคำร้องขอดำเนินการสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิตลิงค์

ใบคำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัย สำหรับการขอเอาประกันชีวิตประเภทยูนิตลิงค์

หากต้องการให้เราช่วยเหลือ

แชตกับฟี่

แชตบอตของเราพร้อมหาคำตอบให้คุณอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเรื่องอะไร หากคุณต้องการความช่วยเหลือ แชตกับฟี่ได้เลย (หากเกินกำลังแชตบอต ฟี่จะเสนอตัวช่วยที่เหมาะสมให้)