หากชำระเบี้ยฯ ผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติไม่สำเร็จตามรอบบิล จะเป็นอย่างไร?