การชำระค่าบริการ

 • การชำระเบี้ยประกันสามารถทำได้โดยวิธีใดบ้าง?
 • กรุณาคลิกดูรายละเอียด วิธีชำระเบี้ยประกัน ที่นี่
 • ชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือนอยู่ อยากให้หักบัญชีเงินเดือนเลยจะได้ไหม?
 • คุณสามารถชำระเบี้ยประกัน ผ่านบริการหักบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติ ได้ที่ ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ. กรุงไทย, ธ. ทหารไทย, ธ.ออมสิน, ธ.ธนชาติ
 • ถ้าชำระเบี้ยมาได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ยังชำระไม่หมด และมีปัญหาทางการเงินไม่สมารถชำระต่อได้ ต้องทำอย่างไร?
 • เรามีทางเลือกหลายทางเพื่อช่วยผ่อนคลายปัญหาทางการเงินให้คุณ ดังนี้
  • เปลี่ยนระยะเวลากำหนดชำระเบี้ยประกันเป็นราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน
  • ขอชำระเบี้ยประกันด้วยเงินปันผลที่สะสมไว้ในกรมธรรม์
  • กู้ยืมเงินจากกรมธรรม์ทั้งหมด หรือบางส่วนของมูลค่าเงินสด เพื่อนำมาชำระเบี้ยประกัน
  • ตัดสัญญาเพิ่มเติมบางรายการเพื่อลดจำนวนเบี้ยประกันลง
  • ลดทุนประกันเพื่อลดจำนวนเบี้ยประกันที่ต้องชำระ (การลดทุนประกันมีผลทำให้ความคุ้มครองนั้นน้อยลงไปด้วย)
  • เปลี่ยนแบบประกันให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระเบี้ย


  เมื่อคุณประสบปัญหาทางการเงิน การละทิ้งกรมธรรม์หรือหายไปเฉยๆ นั้นไม่ใช่ทางออกที่ดี เพราะการละทิ้งกรมธรรม์ นอกจากจะทำให้ความคุ้มครองจากกรมธรรม์ของคุณสิ้นสุดลงแล้ว ยังทำให้คุณสูญเสียเบี้ยประกันส่วนหนึ่งที่ได้ชำระไปแล้ว ซึ่งหากในอนาคตคุณต้องการซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ อัตราค่าเบี้ยประกันจะสูงขึ้นเนื่องจากอายุที่มากขึ้น นอกจากนี้ หากคุณมีปัญหาสุขภาพเนื่องจากอายุที่มากขึ้น ก็อาจถูกเพิ่มค่าเบี้ยประกันหรืออาจถูกปฏิเสธการทำประกันชีวิตได้

การแจ้งเคลม

 • ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นในต่างประเทศ ความคุ้มครองของบริษัทจะครอบคลุมด้วยหรือไม่ และควรทำอย่างไร?
 • โดยปกติความคุ้มครองกรมธรรม์ประเภทอุบัติเหตุ (PA) จะครอบคลุมทุกประเทศ หากคุณประสบอุบัติเหตุขณะอยู่ต่างประเทศ ให้เก็บหลักฐาน 1) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ 2) ใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล และ 3) ใบรับรองแพทย์ เพื่อนำมาใช้ในการแจ้งเคลม
 • กรณีที่เช็คสูญหาย เช็คหมดอายุ หรือยังไม่ได้รับเช็ค ต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อติดต่อขอรับเช็คใหม่
 • คุณสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้ที่ ตัวแทนผู้ให้บริการ, สาขาของบริษัททุกแห่งทั่วประเทศ, หรือ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร 0 2632 6000 โดยแจ้งรายละเอียดของผู้เอาประกัน เช่น เลขที่กรมธรรม์ ชื่อ-นามสกุล วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ให้ครบถ้วน
  หมายเหตุ: กรณีเช็คหมดอายุให้ส่งเช็คฉบับดังกล่าวมายังบริษัทเพื่อทำการออกเช็คใหม่
 • ต้องการขอใบเสร็จรับเงินต้นฉบับเพื่อไปเบิกต่อที่อื่นต้องดำเนินการอย่างไร
 • คุณสามารถแจ้งความประสงค์การขอใบเสร็จรับเงินโดยแนบรายละเอียดมาพร้อมกับการส่งเอกสารเรียกร้องสินไหม หรือ ติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร 0 2632 6000
  หมายเหตุ:
  • กรณีมีการจ่ายสินไหมค่ารักษาพยาบาล ไม่เต็มตามจำนวนใบเสร็จรับเงิน บริษัทจะคืนใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้ โดยจะประทับตรายอดเงินที่บริษัทอนุมัติจ่ายลงในใบเสร็จรับเงิน
  • กรณีมีการจ่ายสินไหมค่ารักษาพยาบาล เต็มตามจำนวนใบเสร็จรับเงิน บริษัทจะไม่คืนใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้ แต่จะจัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินโดยจะประทับตรายอดเงินที่บริษัทอนุมัติจ่ายคืนให้เท่านั้น
 • กรณีที่ไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่เครือข่ายของบริษัท สามารถเบิกสินไหมค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่
 • ไม่สามารถเบิกสินไหมค่ารักษาพยาบาลได้ เนื่องจากภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ระบุไว้ว่าต้องเข้ารับการรักษาใน สถานพยาบาลเครือข่ายของบริษัท ซึ่งหมายถึงโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม และคลินิกที่เป็นของรัฐบาลทุกแห่งและของเอกชนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ยกเว้นกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันเป็น เหตุฉุกเฉิน* และต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนตามความจำเป็นทางการแพทย์
 • กรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้เยาว์ จะดำเนินการเพื่อเรียกร้องสินไหมมรณกรรมได้อย่างไร
 • ให้บิดา มารดา ที่ยังมีชีวิตอยู่ของผู้เยาว์ หรือผู้ปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลเป็นผู้ดำเนินการส่งเรื่องเรียกร้องสินไหมมรณกรรมแทนผู้เยาว์
 • กรณีผู้เอาประกันหรือผู้ชำระเบี้ยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรหรือเสียชีวิต ซึ่งบริษัทได้รับเรื่องเรียกร้องสินไหมแล้วแต่ยังพิจารณาไม่เสร็จสิ้น ทางผู้เอาประกันหรือผู้ปกครองผู้รับผลประโยชน์ต้องชำระเบี้ยประกันชีวิตที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันชีวิตหรือไม่
 • ทางผู้เอาประกันหรือผู้ปกครองของผู้รับผลประโยชน์ต้องชำระเบี้ยประกันชีวิตในงวดที่ถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันเข้ามาก่อนเพื่อรักษาสถานะกรมธรรม์ให้มีผลบังคับตามปกติ กรณีที่บริษัทพิจารณาเสร็จสิ้นและได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันในกรมธรรม์ฉบับนั้น บริษัทจะทำการคืนเบี้ยประกันดังกล่าวให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้ปกครองของผู้รับผลประโยชน์
 • สอบถามผลการพิจารณาสินไหมได้อย่างไร
 • สามารถโทรสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร 0 2632 6000

บริการประกันชีวิต

 • เราควรทำประกันชีวิตจำนวนเท่าไหร่?
 • ก่อนอื่นคุณต้องตั้งจุดประสงค์ในการทำประกันชีวิตให้ชัดเจน
  • ถ้าคุณต้องการมีเงินไว้ใช้จ่ายอย่างสบายในอนาคต เช่น ต้องการมีเงิน 2 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณ ดังนั้นคุณต้องเลือกแบบประกันที่มีเงินออมให้คุณได้เท่ากับ 2 ล้านบาทในอนาคต
  • นั้น คุณต้องพิจารณาความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับรายรับของคุณด้วย
 • ถ้าทำประกันกับบริษัทโดยตรงแล้วในอนาคตจะสามารถปรึกษาใครได้?
 • ในการทำประกันชีวิตโดยตรงกับบริษัทนั้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อเราผ่านศูนย์บริการลูกค้า ที่เบอร์ 0-2632-6000 ได้ทุกวัน หรือสอบถามผ่าน e-mail ได้ที่ iService@fwd.co.th
 • การใช้บริการบัตร เอฟดับบลิวดี การ์ด นั้นคืออะไร และใช้อย่างไร?
 • ถ้าคุณทำประกันสุขภาพแบบ PPO (CARE) และแบบ OPD หรือประกันอุบัติเหตุแบบ PA เมื่อคุณต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเครือข่าย ซึ่งมีมากกว่า 276 แห่งทั่วประเทศ คุณเพียงแสดงบัตร FWD Card พร้อมบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรนักเรียน ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่จำเป็นต้องชำระเงินสด (ยกเว้นส่วนเกินจากผลประโยชน์ตามกรมธรรม์)
 • ปกติแล้วเมื่อเข้าโรงพยาบาล เราสามารถใช้สิทธิ์ FWD Card ได้โดยไม่ต้องชำระเงินก่อน แต่ในกรณีที่ถึงกำหนดชำระเบี้ยแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระ (ช่วงระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน) สามารถใช้ FWD Card ได้หรือไม่?
 • ไม่สามารถใช้ได้ ผู้เอาประกันต้องชำระเบี้ยก่อนถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ FWD Card ได้ แต่คุณสามารถนำมาเบิกได้หลังจากชำระค่าเบี้ยแล้ว โดยปกติการปฏิเสธไม่ให้ใช้สิทธิ์ ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธการเคลม แต่ต้องส่งเรื่องมาเบิกเพื่อพิจารณา เช่น บางรายต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลอื่น บางรายต้องปรึกษาแพทย์
 • อยากเป็นตัวแทนประกันชีวิต ต้องทำอย่างไรบ้าง?
 • สมัครเป็นตัวแทนของเราง่ายๆ แค่คุณมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเข้าการทดสอบบัตรตัวแทนการขายประกันชีวิต คลิกที่เพื่อสมัคร หรือ โทรมาที่ 0-2632-6000

บริการออนไลน์

 • ถ้าลืมรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ iService ต้องทำอย่างไร?
 • คลิกที่นี่ แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อรับรหัสผ่านใหม่

สนใจผลิตภัณฑ์นี้

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี

1351