1

เตรียมเอกสาร

2

กรอกแบบฟอร์ม

3

ยื่นเอกสาร

1

เตรียมเอกสาร

 • ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของบริษัท

 • รายงานผลการตรวจต่างๆ เช่น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT) เป็นต้น

3

ยื่นเอกสาร

ทางไปรษณีย์
 • ส่งมาที่ ฝ่ายสินไหม บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14
  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ยื่นด้วยตัวเอง
 • ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  หรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ

ข้อควรรู้

 1. กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วย ให้ส่งเอกสารเพื่อเรียกร้องสินไหมภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ หรือนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล

ต้องการความช่วยเหลือ?

สอบถามเพิ่มเติม?
ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี

0 2632 6000

คุยออนไลน์