ประกาศระงับคำสั่งซื้อและการสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุน กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ (ABSM)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ (ABSM) ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบว่า เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ลงทุนให้ความสนใจเข้าลงทุนในกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ เป็นจำนวนมาก ทำให้ขนาดกองทุนเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรปิด/ระงับการรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ เป็นการชั่วคราว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถทำรายการขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ได้ตามปกติ

อนึ่ง หากปรากฏว่ามีความจำเป็นต้องปิด/ระงับการรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 4 มกราคม2561 บริษัทจะประกาศให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบอีกครั้งหนึ่ง

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทที่ โทร 02 352 3388 หรือ อีเมล์ client.services.th@aberdeenstandard.com

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจลงทุนในกองทุนนี้เป็นอย่างสูงและที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทในการบริหารเงินลงทุนของท่าน

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

เพิ่มเติม คลิก!