FWD Story

ประวัติความเป็นมาของ FWD

Celebrate living

ประวัติเอฟดับบลิวดีโดยย่อ

กุมภาพันธ์ 2556
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เราภูมิใจในคนของเรา โครงการต่างๆ ของเรา และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปี่ยมพลังและความคิดสร้างสรรค์ของเรา รางวัลต่างๆ ที่เราได้รับฉายชัดให้เห็นถึงเรื่องราวต่างๆ รวมทั้งความทุ่มเทที่พาเราก้าวมาสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

Thailand Best Employer Brand Award 2019

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เข้ารับรางวัล The Best Brand Performance 2017

World HRD Congress, CHRO Asia

2562

image

Thailand TOP Company Awards 2019

DIGITAL INITIATIVE COMPANY AWARD | นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2562

image

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019

มูลนิธิสภาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

2562

image

Thailand's Smart Awards

บริษัทโดดเด่นแห่งปี 2019 | ณ. ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง

2562

คณะผู้บริหารของเรา

สนใจร่วมงานกับเอฟดับบลิวดี?

ร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ด้วยการ “ให้”