การรับเงินคืนตามกรมธรรม์

เราจะจ่ายเงินคืนตามกรมธรรม์ หลังหักหนี้สิน (ถ้ามี) ตามที่ระบุรายละเอียดไว้ในกรมธรรม์ คุณสามารถรับเงินคืนได้ 2 ช่องทาง:

  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
  • โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกไว้กับเลขที่บัตรประชาชน

หากคุณไม่ต้องการรับเงินคืนตามกรมธรรม์ คุณสามารถเลือกหนึ่งในสองตัวเลือกต่อไปนี้

  • ฝากเงินไว้กับเรา รับดอกเบี้ยตามที่เอฟดับบลิวดีประกาศ
  • นำเงินคืนตามกรมธรรม์ไปหักชำระเบี้ยประกันภัย ที่กำลังจะถึงกำหนดชำระ (หรือตามเงื่อนไขแบบประกันภัย)

คุณสามารถแจ้งเปลี่ยนวิธีรับเงินคืนตามกรมธรรม์ผ่าน Omne by FWD ที่เมนู ‘บริการกรมธรรม์’ และเลือก ‘เปลี่ยนวิธีรับเงินคืน’

หมายเหตุ

1. วิธีรับเงินคืนที่สามารถเลือกได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์

2. การเปลี่ยนวิธีรับเงินคืน จากฝากไว้กับเอฟดับบลิวดี เป็นวิธีการอื่น ๆ เงินที่เคยฝากสะสมไว้จะยังคงถูกฝากสะสมและรับดอกเบี้ยต่อเนื่อง จนกว่าจะครบกำหนดสัญญากรมธรรม์ หรือจนกว่าเอฟดับบลิวดีได้รับคำขอถอนเงินฝากสะสมจากเจ้าของกรมธรรม์

โดยปกติเอฟดับบลิวดีจะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็นเช็ค ลงวันที่ครบกำหนดสัญญา แต่หากคุณประสงค์ขอรับเงินครบกำหนดสัญญาตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร แทนการจ่ายด้วยเช็ค กรุณาส่งเอกสารเพื่อแจ้งความประสงค์ดังนี้

คุณสามารถส่งเอกสารได้โดยช่องทางต่อไปนี้

  • ส่งเอกสารออนไลน์ โดยเลือกประเภทคำขอ ‘ขอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินคืนตามกรมธรรม์’ และเลือกคำขอ ‘เปลี่ยนวิธีรับเงินครบกำหนดสัญญา’
  • ช่องทางไปรษณีย์ ที่อยู่จัดส่ง ฝ่ายบริการกรมธรรม์ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130-132 ชั้นที่ 14 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 3 วันทำการ

เอฟดับบลิวดีจะแจ้งผลให้ทราบทางไปรษณีย์ โดยไปรษณีย์อาจใช้เวลาในการนำส่งเอกสาร 2-3 วัน

เอฟดับบลิวดีจะจ่ายเงินครบกำหนดสัญญาให้กับผู้เอาประกันภัยตามข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุในกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญาในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

เอฟดับบลิวดีจะหักหนี้สินผูกพันกรมธรรม์ประกันภัยที่ค้างชำระ (ถ้ามี) ออกก่อน โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนครบกำหนดสัญญาทางไปรษณีย์

เอฟดับบลิวดีจะจ่ายเงินปันผลจำนวนหนึ่งให้กับผู้เอาประกันภัยตามข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุในกรมธรรม์ เมื่อครบกำหนดการจ่าย ขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ โดยการจ่ายเงินดังกล่าว เอฟดับบลิวดีจะหักหนี้สินผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ค้างชำระ (ถ้ามี) ออกก่อน

โดยปกติเอฟดับบลิวดีจะจ่ายเงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัยเป็นเช็ค

แต่หากคุณประสงค์ขอรับเงินปันผลตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร แทนการจ่ายด้วยเช็ค กรุณาส่งเอกสารเพื่อแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนวันที่เอฟดับบลิวดีต้องจ่าย เอกสารที่ใช้มีดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุ ขอรับเงินปันผลตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน ธนาคารพาณิชย์ที่แสดงหมายเลขบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คุณสามารถส่งเอกสารได้โดยช่องทางต่อไปนี้

  • ช่องทางไปรษณีย์ ที่อยู่จัดส่ง ฝ่ายบริการกรมธรรม์ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130-132 ชั้นที่ 14 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 5 วันทำการ

เอฟดับบลิวดีจะแจ้งผลให้ทราบทางไปรษณีย์ โดยไปรษณีย์อาจใช้เวลาในการนำส่งเอกสาร 2-3 วัน