บริการกรมธรรม์อื่นๆ

รายละเอียดการให้บริการกรมธรรม์อื่นๆ ที่ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ เกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณารับประกัน หลังจากซื้อประกันกับเอฟดับบลิวดี หรือขั้นตอนการเวนคืนกรมธรรม์ หากท่านต้องการ

 • การขอเอาประกันภัย

  คุณสามารถติดต่อทำประกันกับเราได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะผ่านตัวแทน, ผ่านธนาคาร, หรือผ่านศูนย์บริการเอฟดับบลิวดี เพียงแค่คุณศึกษาข้อมูล เลือกแบบประกันที่ตรงใจ แล้วเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อม

  เอกสารประกอบการขอเอาประกันภัย
  • ใบคำขอเอาประกันภัย และหนังสือยินยอมมอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชนที่รับรองถูกต้อง

  ระยะเวลาดำเนินการ เมื่อยื่นเอกสารแล้ว รอฟังผลอีก 3-7 วัน หากผ่านการอนุมัติ เราจะจัดส่งกรมธรรม์พร้อมใบเสร็จรับเงินถึงบ้านคุณทันที

 • การขอเวนคืนกรมธรรม์

  เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยจนมีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ โดยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์และขอรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) ทั้งนี้ สัญญาจะถือเป็นอันสิ้นสุด

  เอกสารประกอบการขอเวนคืนกรมธรรม์
  • หนังสือบอกกล่าวการเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับมูลค่าเงินสด โดยมีคำแนะนำสำหรับการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเดิมเพื่อไปซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ของ คปภ.
  • บันทึกผู้เอาประกันภัยในการขอเปลี่ยนสถานภาพกรมธรรม์
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรมธรรม์ประกันภัย หรือ สำเนาใบแจ้งความกรณีกรมธรรม์สูญหาย
  • บัตรแคร์การ์ด
  • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน ธนาคารพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีต้องการรับเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร

  ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 20 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน