บริการกรมธรรม์อื่นๆ

รายละเอียดการขั้นตอนการขอเวนคืนกรมธรรม์

 • การขอเวนคืนกรมธรรม์

  เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยจนมีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ โดยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์และขอรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) ทั้งนี้ สัญญาจะถือเป็นอันสิ้นสุด

  เอกสารประกอบการขอเวนคืนกรมธรรม์
  • หนังสือบอกกล่าวการเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับมูลค่าเงินสด โดยมีคำแนะนำสำหรับการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเดิมเพื่อไปซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ของ คปภ.
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรมธรรม์ประกันภัย หรือ สำเนาใบแจ้งความกรณีกรมธรรม์สูญหาย
  • บัตรแคร์การ์ด
  • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน ธนาคารพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีต้องการรับเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร

  ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 20 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน