1

เตรียมเอกสาร

2

กรอกแบบฟอร์ม

3

ยื่นเอกสาร

1

เตรียมเอกสาร

 • ใบมรณบัตรต้นฉบับ

 • ทะเบียนบ้านต้นฉบับของผู้เอาประกันที่มีการจำหน่าย "ตาย" เรียบร้อยแล้ว

 • บัตรประชาชนต้นฉบับของผู้เอาประกัน

 • ทะเบียนบ้านต้นฉบับของผู้รับประโยชน์

 • บัตรประชาชนต้นฉบับของผู้รับประโยชน์

 • กรมธรรม์ประกันชีวิต

 • สำเนาบันทึกประจำวันที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีมรณกรรมจากสาเหตุอื่น

3

ยื่นเอกสาร

ทางไปรษณีย์
 • ส่งมาที่ ฝ่ายสินไหม บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14
  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ยื่นด้วยตัวเอง
 • ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  หรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ

ต้องการความช่วยเหลือ?

สอบถามเพิ่มเติม?
ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี

0 2632 6000

คุยออนไลน์