1

เตรียมเอกสาร

2

กรอกแบบฟอร์ม

3

ยื่นเอกสาร

4

รับ SMS ยืนยันสถานะ

1

เตรียมเอกสาร

 • ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของบริษัท

 • รายงานผลการตรวจต่างๆ เช่น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ผลชิ้นเนื้อ เป็นต้น

3

ยื่นเอกสาร

ทางไปรษณีย์
 • ส่งมาที่ ฝ่ายสินไหม บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14
  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ยื่นด้วยตัวเอง
 • ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  หรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ

ข้อควรรู้

 1. บริษัทจะพิจารณาและจ่ายสินไหมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารเรียกร้องสินไหม พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด จากผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์

  อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาและจ่ายสินไหมออกไปได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารเรียกร้องสินไหม พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ทราบถึงเหตุที่ล่าช้า (แล้วแต่กรณี) ในการนี้ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ต้องให้ข้อเท็จจริงและให้ความสะดวกแก่บริษัทตามสมควร

  บริษัทจะจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในช่วงเวลาที่บริษัทจ่ายสินไหมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเกินกว่าระยะเวลาที่ขยายออกไปข้างต้น

4

รับ SMS ยืนยันสถานะ

ข้อความแรกจะแจ้งให้ทราบว่าเราได้รับเอกสารของคุณแล้ว

ข้อความที่สองจะแจ้งผลการพิจารณาและดำเนินการทำจ่าย ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลา 5 วันทำการ

ต้องการความช่วยเหลือ?

สอบถามเพิ่มเติม?
ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี

0 2632 6000

คุยออนไลน์