วิธีรับเงินคืน

เราใส่ใจความต้องการของคุณ และพร้อมนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
เพราะความต้องการของลูกค้าคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เราจึงจัดเตรียมช่องทางวการรับเงินคืนที่หลากหลายไว้ให้บริการ เพื่อให้คุณสามารถรับเงินได้อย่างสะดวก และมีเวลาออกไปสนุกกับชีวิตได้อย่างเต็มที่

 • การรับเงินคืนตามกรมธรรม์

  เงินคืนตามกรมธรรม์หลังหักหนี้สิน (ถ้ามี) สามารถเลือกวิธีรับเงินคืน ได้ดังนี้
  • รับเป็นเช็คนำส่งทางไปรษณีย์
  • โอนเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์
  • สะสมไว้กับบริษัทฯ เพื่อรับดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศ
  • หักชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อครบกำหนดชำระ

  เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนวิธีรับเงินคืนตามกรมธรรม์

  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  • สำเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์/กระแสรายวัน ธนาคารพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีต้องการรับเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 0 2632 6000 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ทุกวัน

  ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยครบกำหนดหรือวันที่บริษัทต้องจ่าย แล้วแต่กรณี

 • การรับเงินกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา

  เงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยตามข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุในกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญาในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ บริษัทจะหักหนี้สินผูกพันกรมธรรม์ประกันภัยที่ค้างชำระ (ถ้ามี) ออกก่อน โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนครบกำหนดสัญญา

  เอกสารประกอบการขอรับเงินครบกำหนดสัญญา
  • กรมธรรม์ประกันภัย หรือ ใบแจ้งความกรณีกรมธรรม์สูญหาย
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน ธนาคารพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีต้องการรับเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร


  ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยครบกำหนดหรือวันที่บริษัทต้องจ่าย แล้วแต่กรณี

 • การขอรับเงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย

  บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวนหนึ่งให้กับผู้เอาประกันภัยตามข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ที่ระบุในกรมธรรม์ เมื่อครบกำหนดการจ่าย ขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ โดยการจ่ายเงินดังกล่าว บริษัทจะหักหนี้สินผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ค้างชำระ (ถ้ามี) ออกก่อน

  ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกรับเงินปันผลตามกรมธรรม์ได้ดังนี้
  1. รับเป็นเช็ค นำส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้
  2. โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน ธนาคารพาณิชย์

  กรณีขอรับเงินปันผลตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคารแทนการจ่ายด้วยเช็ค กรุณาส่งเอกสารเพื่อแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน เอกสารที่ใช้มีดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุ “ขอรับเงินปันผลตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร”
  • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน ธนาคารพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

  ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยครบกำหนดหรือวันที่บริษัทต้องจ่าย แล้วแต่กรณี