เรียกร้องสินไหมโดยใช้ Care Card

เอฟดับบลิวดีแคร์ หมายถึง สิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยสำหรับการเข้ารับการตรวจรักษาทางการแพทย์ ในสถานพยาบาลโครงการเอฟดับบลิวดีแคร์ซึ่งหมายถึง โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรมและคลินิกที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ซึ่งผู้ถือบัตรเอฟดับบลิวดีแคร์สามารถเข้ารับการรักษาโดยไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายก่อน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

บริการพิเศษนี้เราตั้งใจมอบให้แก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการทางการแพทย์ "เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีของผู้เอาประกันภัย"

หากผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจรักษาทางการแพทย์ อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในฐานะผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของโครงการเอฟดับบลิวดีแคร์ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอใช้สิทธิ์เอฟดับบลิวดีแคร์ภายใต้เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติที่กำหนดได้ทันทีขั้นตอนการขอใช้บริการเอฟดับบลิวดีแคร์

เมื่อคุณได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลเครือข่ายแล้ว บริษัทจะชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับโรงพยาบาลในนามของคุณตามเงื่อนไขของแผนความคุ้มครองเพียงคุณแสดงบัตร

กรณีผู้ป่วยนอก

 1. แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ "บัตรเอฟดับบลิวดีแคร์" ที่ยังมีผลบังคับอยู่ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรนักเรียน หรือหลักฐานอื่นๆ ที่ทางการออกให้และยังไม่หมดอายุ และกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการ "Health Care" ผู้ป่วยนอก ในส่วนสำหรับผู้เอาประกันภัย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
 2. เมื่อแพทย์ทำการตรวจรักษาแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจะพิจารณาค่าใช้จ่ายที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข และผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยโดยตรง

,หมายเหตุ :

 1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องยื่นบัตรเอฟดับบลิวดีแคร์ ทุกครั้งที่เข้ารับการบริการในโรงพยาบาล หากไม่มีบัตรจะต้องสำรองจ่ายทุกกรณี และส่งเอกสารไปยังบริษัท (การเรียกร้องสินไหมตามวิธีปกติ)
 2. ในกรณีที่เป็นการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และหากผู้เอาประกันภัยมีสัญญา
  เพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุแบบเอไอ (AI) บริษัทฯ จะทำการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุให้ทันทีหลังจากได้รับการวางบิลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่ผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาโดยการใช้สิทธิ์
  เอฟดับบลิวดีแคร์
 3. ในการวางบิลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล โดยทั่วไปจะส่งเรียกเก็บกับ บริษัทฯ ภายในสิ้นเดือนนั้นๆ หรือในเดือนถัดไป ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทฯ ทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุแบบเอไอ ก่อนระยะเวลาดังกล่าวจะต้องยื่น
  แบบฟอร์มเคลมพร้อมใบรับรองแพทย์ตามปกติ

กรณีผู้ป่วยใน

 1. แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ "เอฟดับบลิวดีแคร์" ที่ยังมีผลบังคับอยู่ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรนักเรียน หรือหลักฐานอื่นๆ ที่ทางการออกให้และยังไม่หมดอายุ และกรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการ "Health Care" ผู้ป่วยใน ในส่วนที่ 1 สำหรับผู้เอาประกันภัย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
 2. เมื่อแพทย์ทำการตรวจผู้เอาประกันภัยแล้ว ลงความเห็นว่ามีความจำเป็นต้องรับตัวเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกับทางบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติใช้สิทธิ์เอฟดับบลิวดีแคร์ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก็จะสามารถใช้สิทธิ์การรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนได้ แต่ถ้าความเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัยเป็นภาวะที่ไม่สามารถรอได้ เช่น กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีฉุกเฉิน ทางโรงพยาบาลของโครงการจะให้บริการรักษาในทันทีและจะประสานงานกับบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติสิทธิ์ในภายหลัง
  หมายเหตุ กรณีไม่ได้รับอนุมัติสิทธิ์ เช่น ข้อมูลการเจ็บป่วยไม่ชัดเจน หรือเข้าข่ายข้อยกเว้นของกรมธรรม์ พนักงานของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบเพื่อทำเรื่องเรียกร้องสินไหมโดยวิธีปกติ
 3. เมื่อแพทย์เห็นว่าผู้เอาประกันภัยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ หากว่าได้รับการอนุมัติสิทธิ์เอฟดับบลิวดีแคร์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะประสานงานกับบริษัทฯ และจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงค่าใช้จ่ายที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์โรงพยาบาลจะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยโดยตรง
 4. เงินผลประโยชน์อื่นๆ ตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) เช่น ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB) หรือค่าทดแทนอุบัติเหตุ (AI) บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายให้โดยอัตโนมัติภายหลังจากที่ผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาลแล้ว โดยไม่ต้องยื่นเอกสารและแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมชดเชยของบริษัทฯ อีก (ยกเว้น ในกรณีที่จำเป็นบริษัทฯจะมีเอกสารเพิ่มเติมให้ทราบ) โดย บริษัทฯ จะส่งเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เท่านั้น

หมายเหตุ:

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเอฟดับบลิวดีแคร์ หากตรวจสอบพบว่าการเจ็บป่วยหรือ
 2. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นหรือนอกเหนือจากความคุ้มครองของกรมธรรม์ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะอนุมัติให้ใช้สิทธิ์เอฟดับบลิวดีแคร์ไปแล้วก็ตาม