1

เตรียมเอกสาร

2

กรอกแบบฟอร์ม

3

ยื่นเอกสาร

4

รับ SMS ยืนยันสถานะ

1

เตรียมเอกสาร

 • ใบรับรองแพทย์

 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ
  ใบสรุปค่ารักษาพยาบาล กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

 • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 • ฟิล์มและผลอ่านฟิล์ม กรณีกระดูกแตกหัก หรือใบรับรองผลจากรังสีแพทย์

 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีต้องการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)

3

ยื่นเอกสาร

ทางไปรษณีย์
 • ส่งมาที่ ฝ่ายสินไหม บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14
  ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ยื่นด้วยตัวเอง
 • ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  หรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศ

ข้อควรรู้

 1. กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วย ให้ส่งเอกสารเพื่อเรียกร้องสินไหมภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุ หรือนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล

4

รับ SMS ยืนยันสถานะ

ข้อความแรกจะแจ้งให้ทราบว่าเราได้รับเอกสารของคุณแล้ว

ข้อความที่สองจะแจ้งผลการพิจารณาและดำเนินการทำจ่าย ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลา 5 วันทำการ

ต้องการความช่วยเหลือ?

สอบถามเพิ่มเติม?
ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี

1351

คุยออนไลน์