image

ความคุ้มครองที่มอบผลตอบแทนที่คุ้มค่า

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนพร้อมคุ้มครองชีวิตเต็มที่

image
ความคุ้มครองชีวิตควบการลงทุนที่ลงตัวที่สุด
image
อิสระในการออกแบบพอร์ตการลงทุนได้เอง
image
สับเปลี่ยนกองทุนได้

ข้อมูลการลงทุน

image

*ทั้งนี้มูลค่าเงินลงทุนของคุณอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้คุณได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าเงินที่ลงทุนไว้ ดังนั้นคุณจึงควรได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม