image

ประกันชีวิตควบการลงทุน

ความคุ้มครองที่มอบผลตอบแทนที่คุ้มค่า

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนพร้อมคุ้มครองชีวิตเต็มที่

image

ความคุ้มครองชีวิตควบการลงทุนที่ลงตัวที่สุด

image

อิสระในการออกแบบพอร์ตการลงทุนได้เอง

image

สับเปลี่ยนกองทุนได้

ข้อมูลการลงทุน

การลงทุน

*ทั้งนี้มูลค่าเงินลงทุนของคุณอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้คุณได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าเงินที่ลงทุนไว้ ดังนั้นคุณจึงควรได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม