ผลการดำเนินงานของกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน เอฟดับบลิวดี