กรณีตัวอย่างการแยกการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)ออกจากการคำนวณสินทรัพย์ของกองทุนรวม UOBID

PricipalAM