รายละเอียดการยกเลิกกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาลและทหารไทยธนพลัส และแนวทางการดำเนินการของบริษัทเอฟดับบลิวดีสำหรับลูกค้ากองทุนดังกล่าว

รายละเอียดการยกเลิกกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาลและทหารไทยธนพลัส 

• จดหมายแจ้งยกเลิกกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล คลิก
• จดหมายแจ้งยกเลิกกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส คลิก

 แนวทางการดำเนินการสำหรับของบริษัทเอฟดับบลิวดี
• แจ้งข้อมูลรายละเอียดการยกเลิกกองทุนให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

o ประกาศทางหน้าเวปไซต์
o SMS
o จดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน 

• รายละเอียดแนวทางการดำเนินการสำหรับลูกค้ากองทุน คลิก

• ถาม - ตอบ  กรณียกเลิกกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส(TMB THANAPLUS) และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) คลิก