เปลี่ยนชื่อบริษัท และชื่อกองทุนทั้งหมดของบริษัทดังรายละเอียดด้านล่าง โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบต่อรหัสของกองทุน รวมถึงนโยบายการลงทุนและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

ชื่อบริษัท (เดิม) : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
(ใหม่) : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อกองทุน (เดิม)

ชื่อกองทุน (ใหม่)

1. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท 1. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท
2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล แค็พ 2. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ
3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู 3. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู