รายงานผลการดำเนินงานประจำกลางปีกองทุนรวมที่ซื้อผ่านกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ พ.ศ.2561 (1 ม.ค.61 – 30 มิ.ย.61) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

กองทุน

เว็บไซต์รายงานผลการดำเนินการกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 (TMB50)

www.tmbam.com

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG)

www.tmbam.com

กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders (TMBAGLF)

www.tmbam.com

กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMBGINCOME)

www.tmbam.com

กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล (TMBBF)

www.tmbam.com

กองทุนเปิดอเบอร์ดีนแวลู (ABV)

www.aberdeen-asset.co.th

กองทุนเปิดอเบอร์ดีนโกรท (ABG)

www.aberdeen-asset.co.th

กองทุนเปิดเอเบอร์ดีน สมอลแค็พ (ABSM) *

www.aberdeen-asset.co.th

กองทุนเปิดยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID)

www.uobam.co.th/th/home

กองทุนเปิดแมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (MS-ASIAN SM) **

www.manulife-asset.co.th