เต็มแม็กซ์ กับชีวิตยกระดับเงื่อนไขกิจกรรม
• ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ซื้อ/เติมเงิน/เติมเที่ยวเดินทาง ในบัตรโดยสารบีทีเอสที่ห้องจำหน่ายตั๋ว ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ระหว่าง 1 เมษายน-15 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น 
• 1 เลขที่ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ชิงโชค ตลอดรายการส่งเสริมการขาย 
• บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการส่ง SMS ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด หรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
• ผู้มีสิทธิ์รับเพิ่ม 2 สิทธิ์ชิงโชค จะต้องเป็นผู้ที่มี FWD MAX Application และใช้ 200 แต้ม แลกรับส่วนลด 40 บาท ที่บีทีเอส โดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบและให้สิทธิ์ชิงโชค 
• จับรางวัล 2 มิถุนายน 2560 ณ อาคารบีทีเอส เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยทางบริษัทจะนำหมายเลขโทรศัพท์และเลขที่ใบเสร็จที่ส่งเข้าร่วมรายการผ่าน SMS และบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะนำหมายเลขโทรศัพท์ ที่กดรับสิทธิ์ส่วนลดที่บีทีเอสผ่าน FWD MAX Application มาจัดทำชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ชิงโชคและจับรางวัลร่วมกันต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน 
• ประกาศผลผู้โชคดี 15 มิถุนายน 2560 โดยตรวจสอบรายชื่อได้จากสื่อบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือที่ www.bts.co.th หรือ แฟนเพจหนูด่วน บีทีเอส หรือสอบถามศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000
• บริษัทถือว่าการที่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ทางโทรศัพท์มือถือและทาง Application เป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการของทางบริษัท และอนุญาตให้บริษัท และบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถนำข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของบุคลลที่ส่งเข้าร่วมรายการนี้ ไปใช้ในการติดต่อและส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ 
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมยอมรับในการตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 
• พนักงานและครอบครัวของ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และพนักงาน ครอบครัว ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต บริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

เงื่อนไขรับรางวัล
• กรณีผู้ได้รับรางวัลร่วมรายการผ่าน SMS จะต้องนำใบเสร็จบีทีเอสตัวจริงที่ได้รับจากการซื้อ/เติมเงิน/เติมเที่ยวเดินทาง และซิมการ์ดหมายเลขโทรศัพท์ที่ตรงกับที่ประกาศผล มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล 
• กรณีผู้ได้รับรางวัลร่วมรายการผ่าน FWD MAX Application จะต้องนำซิมการ์ดหมายเลขโทรศัพท์ ที่ตรงกับที่ประกาศผล และใบเสร็จบีทีเอสตัวจริงที่ได้รับส่วนลด 40 บาท มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล 
• กรณีผู้ได้รับรางวัลมีหลักฐานไม่ครบ หรือไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายของรางวัลและจะมอบของรางวัลให้แก่รายชื่อสำรองตามลำดับ หากไม่มีผู้โชคดีลำดับสำรองแล้ว จะมอบให้องค์กรสาธารณกุศลตามที่บริษัทเห็นสมควรต่อไป 
• ใบเสร็จบีทีเอสที่ร่วมรายการ หากมีการปลอมแปลงใบเสร็จ หรือดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไขตัวเลข และ/หรือรอยแก้อื่นๆ หรือซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล 
• ผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล 
• ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดรายการส่งเสริมการขาย 
• ติดต่อรับรางวัลได้ตั้งแต่ 15 มิถุนายน-14 กรกฎาคม 2560 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
สถานที่รับรางวัล ฝ่ายการตลาด บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคารบีทีเอส ในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ 13.30-17.00 น. 
• ของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และ/หรือภาษีอื่นๆ ในอัตราที่กฎหมายกำหนด ในวันที่มารับรางวัล • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกคืนเป็นเงินสด หรือมูลค่าอื่นใด หรือรางวัลอื่นๆ ได้ 
• บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณภาพของรางวัล ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิต และ/หรือผู้จำหน่ายสินค้าโดยตรง 
• ผู้ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนด 
• บริษัทมีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น 

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1000 อาคารบีทีเอส ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชค เลขที่ 469 / 2560
ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง