UNIT-LINKED Life Policy
“โอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตัวแทนประกันชีวิต เพื่อขอขึ้นทะเบียน เป็นผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (UNIT-LINKED Life Policy)”  สมัครอบรมได้แล้ววันนี้ ที่ FWD Distribution Academy ติอต่อสอบถาม 02-119-2450-1 บริษัท FWD ได้รับความเห็นชอบเปิดอบรม จาก คปภ.

กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกันชีวิตแบบ UNIT-LINKED
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 14.30 น. กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวแทน/ นายหน้าประกันชีวิต
14.30 – 16.00 น. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุน
16.00 – 16.30 น. รับหนังสือผ่านการอบรม

หมายเหตุ : เข้าอบรมวันที่ 9 ปิดรับสมัคร วันที่ 5 สิงหาคม 2016
เข้าอบรมวันที่ 16 ปิดรับสมัคร วันที่ 11 สิงหาคม 2016
เอกสารประกอบการสมัคร 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาบัตรตัวแทน / นายหน้า
“ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกวันอบรม ตามความเหมาะสม”

“โปรดติดตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิต
และนายหน้าประกันชีวิต เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556”