งานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี ๒๕๕๙
งานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี ๒๕๕๙ “ก้าวไปข้างหน้า สู่ประกันภัย ในยุคดิจิตอล” (Moving Towards Insurance in Digital World)

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ๑ - ๓ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัย