ผลการดำเนินงานของกองทุน เอฟดับบลิวดี

มูลค่าหน่วยลงทุน เอฟดับบลิวดี

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่