ประกาศบริษัท เอฟดับบลิวดี
ประกาศกองทุน

KSAM: ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มเติมเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง (LMTs) จำนวน 126 กองทุน มีผลบังคับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

29/06/2565แชร์