ประกาศบริษัท เอฟดับบลิวดี
ประกาศกองทุน

KSAM: ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจำนวน 125 กองทุนเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อและขายคืน, การแก้ไขข้อความเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. และการเปลี่ยนแปลงชื่อดัชนีชี้วัดตามกองทุนหลัก

10/05/2565แชร์