ประกาศบริษัท เอฟดับบลิวดี
ประกาศกองทุน

กรณีตัวอย่าง การแยกการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกจากการคำนวณสินทรัพย์ของกองทุนรวม (Set Aside) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

21/05/2563แชร์